Cory Heffron
0027_Dayton_v_Wright_State.jpg
Courtesy Tim Zechar