Gabe Snyder
0018_Dayton_v_Wright_State.jpg
Courtesy Tim Zechar