Zach Weatherford
0006_Valpo_v_WSU.jpg
Courtesy Tim Zechar